Algemene voorwaarden

BioTech Silicates B.V.

Gevestigd te Bilthoven

KvK nr. 59756144

Artikel 1 –    Definities

1.1    Onder “BioTech Silicates B.V.” wordt in deze voorwaarden verstaan:  BioTech Silicates B.V. gevestigd te Bilthoven.

1.2    Onder “Afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan:
de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of het (samenwerkings)verband dat in verband met het leveren van diensten en/of zaken door BioTech Silicates B.V., dan wel het verrichten van enige andere prestatie, met BioTech Silicates B.V. een overeenkomst is aangegaan.

1.3    Onder “partijen” wordt in deze voorwaarden verstaan: BioTech Silicates B.V. en Afnemer.

1.4    Onder “overeenkomst” wordt in deze voorwaarden verstaan: elke afspraak tussen Afnemer en BioTech Silicates B.V. tot het leveren van diensten en/of zaken door BioTech Silicates B.V. ten behoeve van Afnemer.

1.5    Onder “Website” wordt in deze voorwaarden verstaan: www.biotech-silicates.com en www.life-rhythm.nl .

Artikel 2 –    Toepasselijkheid

2.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, opdrachten aan en overeenkomsten met BioTech Silicates B.V..

2.2    Bekendmaking van deze algemene voorwaarden kan ondermeer geschieden door vermelding (achter-)op briefpapier, offerte, opdrachtbevestiging, e-mail, factuur en op de websites.

2.3    Afspraken die van deze algemene voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien zij schriftelijk of per e-mail zijn overeengekomen, en gelden slechts per geval.

2.4    De eventuele toepasselijkheid van door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5    Ten aanzien van zaken die BioTech Silicates B.V. van derden heeft betrokken zullen de op de desbetreffende transacties toepasselijke (contracts- en/of garantie)bepalingen ook van toepassing zijn op de overeenkomst tussen BioTech Silicates B.V. en Afnemer, indien en voor zover BioTech Silicates B.V. zich daarop beroept.

2.6    Ingeval deze algemene voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is bij verschillen de Nederlandse tekst steeds beslissend.

2.7    De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van een bepaling van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

2.8    Indien BioTech Silicates B.V. in een voorkomend geval niet de strikte naleving van deze  algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat BioTech Silicates B.V. het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 –    Aanbiedingen

3.1    Elk aanbod van BioTech Silicates B.V., al dan niet gedaan via de website, is herroepelijk, ook als daarin een termijn voor aanvaarding is gesteld.

3.2    Alle aanbiedingen, prijsopgaven, kostenbegrotingen e.d. van BioTech Silicates B.V., mondeling, schriftelijk, telefonisch, per telefax, op het internet, per e-mail of op andere wijze gedaan, zijn geheel vrijblijvend en kunnen derhalve door BioTech Silicates B.V. worden herroepen, zelfs direct nadat Afnemer het aanbod heeft aanvaard.

3.3    Alle bij een aanbieding, offerte e.d. verstrekte informatie en/of specificaties gelden steeds bij benadering en zijn voor BioTech Silicates B.V. slechts bindend, indien dat uitdrukkelijk en met die woorden schriftelijk is bevestigd.

3.4    Indien een offerte e.d. van BioTech Silicates B.V. niet binnen 30 dagen of een aangegeven andere periode door een schriftelijke onvoorwaardelijke aanvaarding is gevolgd, is hij automatisch vervallen.

Artikel 4 –    Overeenkomsten

4.1    Een overeenkomst tussen partijen komt tot stand op het moment waarop BioTech Silicates B.V. de bestelling van Afnemer per e-mail bevestigt.

4.2    Afspraken met ondergeschikte personeelsleden of andere (tussen – of hulp)personen van BioTech Silicates B.V. binden BioTech Silicates B.V. niet voor zover deze afspraken niet schriftelijk door de directie van BioTech Silicates B.V. zijn bevestigd.

4.3    De schriftelijke bevestiging of e-mail van BioTech Silicates B.V. wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.4    Indien een overeenkomst tot stand komt door gebruikmaking van elektronische communicatievormen, doet het ontbreken van een originele handtekening niet af aan de verbindende kracht van de overeenkomst.

4.5    Voor misverstanden, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van gegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van enig communicatiemiddel tussen BioTech Silicates B.V. en Afnemer, dan wel tussen BioTech Silicates B.V. en derden, voor zover deze betrekking hebben op BioTech Silicates B.V. en Afnemer, is BioTech Silicates B.V. niet aansprakelijk, tenzij sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de zijde van BioTech Silicates B.V..

4.6    Indien BioTech Silicates B.V. met twee of meer personen dan wel rechtspersonen een overeenkomst sluit, is ieder dezer (rechts)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die voor hen uit die overeenkomst jegens BioTech Silicates B.V. voortvloeien.

4.7    BioTech Silicates B.V. behoudt zich het recht voor om voor rekening en risico van Afnemer derden in te schakelen bij de uitvoering van de met Afnemer gesloten overeenkomst als dat redelijkerwijze nodig mocht zijn.

4.8    BioTech Silicates B.V. behoudt zich het recht voor de gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien Afnemer (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, indien het faillissement van Afnemer wordt aangevraagd, indien de opdracht redelijkerwijze niet (meer) afgerond kan worden, indien Afnemer overlijdt, of indien Afnemer nalatig is in het verschaffen van informatie die BioTech Silicates B.V. van Afnemer verlangt of in het kader van de gesloten overeenkomst nodig heeft.

Indien de overeenkomst door BioTech Silicates B.V. op één van voornoemde gronden wordt ontbonden, zal Afnemer aan BioTech Silicates B.V. automatisch een vergoeding verschuldigd zijn voor de gemaakte interne kosten en winstderving van 25 % van de overeengekomen vergoeding met een minimum van EUR 500,=. Bovendien zal Afnemer alle andere kosten, door BioTech Silicates B.V. gemaakt ter voorbereiding of uitvoering van de door haar te leveren prestaties, alsmede alle overige door BioTech Silicates B.V. geleden schade, vergoeden. Voor zover BioTech Silicates B.V. (op basis van één van voornoemde gronden) de tussen partijen gesloten overeenkomst mocht ontbinden, is zij niet gehouden tot betaling van enige vergoeding of schadevergoeding aan  Afnemer uit welke hoofde dan ook. Het in dit lid bepaalde geldt niet bij overeenkomsten met consumenten.

4.9    Het recht van Afnemer op de uitvoering van de overeenkomst, dat voor Afnemer uit een overeenkomst met BioTech Silicates B.V. voortvloeit, is niet overdraagbaar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BioTech Silicates B.V..

Artikel 5 –    Levering en levertijd

5.1    De door BioTech Silicates B.V. opgegeven levertermijnen zijn zo goed mogelijk gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. Zij zijn evenwel nimmer bindend of fataal.

5.2    Overschrijding door BioTech Silicates B.V. van overeengekomen levertermijnen geeft Afnemer geen recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij BioTech Silicates B.V. langer dan 30 dagen in verzuim is.

5.3    Afnemer zal de zaken en/of diensten afnemen zodra BioTech Silicates B.V. deze aanbiedt. Indien Afnemer voornoemde verplichting niet nakomt, kan BioTech Silicates B.V., onverminderd haar bevoegdheid om nakoming te vorderen, de overeenkomst ontbinden.

5.4    De door BioTech Silicates B.V. verkochte zaken worden (af)geleverd vanaf de bedrijfs- c.q. opslagruimte van BioTech Silicates B.V.. Het risico gaat over op Afnemer zodra de zaken de bedrijfs- c.q. opslagruimte hebben verlaten of zodra de zaken ten behoeve van Afnemer zijn afgezonderd en bericht is gedaan of gestuurd dat het gekochte voor aflevering gereed is. Het transportrisico is voor Afnemer. Het in dit lid bepaalde geldt niet bij overeenkomsten met consumenten.

Artikel 6 –    Prijzen

6.1    De overeengekomen prijzen zijn excl. BTW tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

6.2    BioTech Silicates B.V. behoudt zich het recht voor de na datum van de aanbieding of orderbevestiging ontstane wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, waarop BioTech Silicates B.V. in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals bijvoorbeeld stijging of verhoging van inkoopprijzen, accijnzen, sociale lasten, verzekeringspenningen, toltarieven, verzend-/transportkosten of omzetbelasting, aan Afnemer door te berekenen, ook al mocht een bepaalde prijs zijn overeengekomen. Het in dit lid bepaalde geldt niet bij overeenkomsten met consumenten.

6.3    Eventuele transportkosten, verzendkosten, verzekeringskosten en alle andere in verband met de (af)levering te maken kosten zullen bij de schriftelijke bevestiging door BioTech Silicates B.V. uitdrukkelijk vermeld worden.

Artikel 7 –    Betaling

7.1    Tenzij schriftelijk anders door BioTech Silicates B.V. is aangegeven, dient betaling vooraf te geschieden.

7.2     Indien niet anders door BioTech Silicates B.V. is aangegeven dient betaling te geschieden middels overmaking op de door BioTech Silicates B.V. aangegeven bankrekening.

7.3    Betalingen zullen worden gedaan in Euro’s, tenzij anders is vermeld.

7.4    BioTech Silicates B.V. kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Nieuwe betalingsmogelijkheden en de daaraan verbonden voorwaarden zullen via de website worden medegedeeld.

7.5    Betalingen van Afnemer strekken steeds eerst tot voldoening van de door haar verschuldigde vertragingsrente en (buiten)gerechtelijke incassokosten en worden vervolgens in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering, zelfs al deelt Afnemer mede dat de betaling betrekking heeft op een latere vordering of andere post.

7.6    Afnemer is, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn. Indien BioTech Silicates B.V. in redelijkheid redenen heeft te twijfelen aan de stipte nakoming van de verplichtingen van Afnemer, zijn de vorderingen van BioTech Silicates B.V. direct opeisbaar, ongeacht een eventueel overeengekomen betalingstermijn.

7.7    Gedurende de periode van haar verzuim is Afnemer over de openstaande vorderingen een vertragingsrente van 1,5% per maand of gedeelte van een maand verschuldigd. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de vertragingsrente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

7.8    Bij buitengerechtelijke en gerechtelijke invorderingswerkzaamheden is Afnemer, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door BioTech Silicates B.V. gemaakte incassokosten en proceskosten verschuldigd.

7.9    Indien Afnemer met enige betaling in verzuim is, kan BioTech Silicates B.V. haar prestaties opschorten, terwijl zij ook zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst kan ontbinden.

Artikel 8 –    Aanvullingen en wijzigingen

8.1    Aanvullende afspraken of wijzigingen in de overeenkomst binden BioTech Silicates B.V. slechts indien zij deze schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd.

8.2    Aanvullende afspraken, wijzigingen of externe omstandigheden waarop BioTech Silicates B.V. geen invloed heeft, kunnen leiden tot verlenging van de door partijen overeengekomen tijdsplanning.

8.3    Extra werkzaamheden en kosten aan de zijde van BioTech Silicates B.V. als gevolg van aanvullende afspraken of wijzigingen of externe omstandigheden waarop BioTech Silicates B.V. geen invloed heeft, mogen aan Afnemer worden doorberekend.

Artikel 9 –    Gegevens Afnemer

9.1    De gegevens van Afnemer zullen worden opgenomen in  bestanden van BioTech Silicates B.V.. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van afnemer.

9.2    Afnemer kan te allen tijde inzage krijgen in zijn gegevens die zijn opgenomen in de bestanden van BioTech Silicates B.V.. Een dergelijk verzoek kan ingediend worden per e-mail, via het e-mailadres: info@biotech-silicates.com . Afnemer is gerechtigd wijziging van de gegevens te eisen, indien deze gegevens niet correct zijn.

9.3    Door het plaatsen van een bestelling geeft Afnemer  tegelijkertijd toestemming aan BioTech Silicates B.V. om de persoonsgegevens van Afnemer op te vragen bij het bevolkingsregister.

9.4    De aan BioTech Silicates B.V. verstrekte persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt ter beoordeling, ondertekening en doorvoering van een bestelling en om de klantenrelatie die hieruit ontstaat te beheren, met daarin inbegrepen marketingactiviteiten die door BioTech Silicates B.V. worden georganiseerd, het innen van openstaande vorderingen, het bestrijden van fraude, het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

10.1 BioTech Silicates B.V. behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan Afnemer afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken, ook toekomstige, geheel is voldaan. Voorts geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die BioTech Silicates B.V. op Afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten van Afnemer in een of meer van zijn overige verplichtingen jegens BioTech Silicates B.V.. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op Afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet gebruiken, verbruiken, verkopen, verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen. Afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van Afnemer zijn overgegaan en andere zaken die zich in handen van BioTech Silicates B.V. bevinden, strekken nog tot onderpand voor die vorderingen, die BioTech Silicates B.V. uit welke hoofde dan ook nog tegen Afnemer mocht hebben (voorbehouden bezitloos pandrecht).

10.2 Afnemer zal de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken zorgvuldig en als steeds herkenbaar eigendom van BioTech Silicates B.V. bewaren. Afnemer zal de zaken voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen alle gebruikelijke risico’s verzekeren. Afnemer machtigt hierbij BioTech Silicates B.V. om namens Afnemer al haar aanspraken op de verzekeraars uit hoofde van genoemde verzekeringen aan zichzelf (stil) te verpanden in de zin van art. 3:239 Nederlands Burgerlijk Wetboek, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van BioTech Silicates B.V. jegens Afnemer. Indien Afnemer met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens BioTech Silicates B.V. tekortschiet of BioTech Silicates B.V. goede grond heeft te vrezen dat hij in zijn verplichtingen zal tekortschieten, mag BioTech Silicates B.V. de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken op ieder moment (laten) terugnemen. Na terugneming, zal Afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde (op basis van de inkoopprijs), welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

Artikel 11 – Diensten

11.1 ingeval van levering van diensten gelden in aanvulling op bovenstaande voorwaarden ook nog de navolgende:

a.   de adviezen worden slechts verstrekt op verzoek van Afnemer, en komen geheel voor risico van Afnemer;

b.   de adviezen worden naar beste weten verstrekt, maar houden geen enkele garantie, hoe ook genaamd, in;

c.    de adviezen zijn niet bedoeld en worden niet aanbevolen als vervanging voor professioneel medisch advies;

d.   het is Afnemer niet toegestaan de aan hem beschikbaar gestelde adviezen te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden;

e.    het is Afnemer niet toegestaan de adviezen aan derden te verkopen of anderszins over te dragen, tenzij BioTech Silicates B.V. hiervoor

uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven;

f.    het is Afnemer niet toegestaan gegevens uit advisering te kopiëren of op andere wijze te vermenigvuldigen, anders dan voor eigen gebruik;

g.   BioTech Silicates B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor aan een Afnemer advisering te weigeren wanneer deze handelt in strijd met het in de vorige leden gestelde.

Artikel 12 –  Klachten

12.1 Afnemer zal het geleverde onmiddellijk bij de levering controleren op eventuele afwijkingen van het overeengekomene.

12.2 Eventuele klachten moeten, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop deze klachten betrekking hebben, terstond, en uiterlijk binnen 7 dagen na feitelijke (af)levering per email bij BioTech Silicates B.V. worden ingediend, bij gebreke waarvan Afnemer geacht wordt het geleverde/gepresteerde onherroepelijk en onvoorwaardelijk te hebben aanvaard.

12.3 Ieder recht om te klagen vervalt, indien en zodra Afnemer het geleverde gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is of voor een ander doel gebruikt dan waarvan BioTech Silicates B.V. redelijkerwijs mocht uitgaan dat het zou worden gebruikt.

12.4 Klachten zijn niet toegestaan ter zake van in de handel en de branche gebruikelijke of geringe afwijkingen in kleuren, kwaliteiten, samenstellingen, dikte, hoeveelheden, e.d.

12.5 BioTech Silicates B.V. is slechts verplicht kennis te nemen van ingediende klachten, indien Afnemer aan al zijn contractuele verplichtingen jegens BioTech Silicates B.V., uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan. Afnemer zal zijn verplichtingen niet kunnen opschorten of verrekenen in verband met een door hem ingediende klacht.

12.6 Indien de klachten van Afnemer, mede gelet op het hierboven bepaalde, gegrond zijn, zal BioTech Silicates B.V. na overleg met Afnemer zorg dragen voor het binnen redelijke termijn herleveren van een zaak of een dienst van dezelfde of vergelijkbare soort. Afnemer zal de vervangen zaken of onderdelen of ter zake van de dienst verstrekte stukken desgevraagd aan BioTech Silicates B.V. overdragen dan wel gedurende enige tijd behoorlijk voor controle bewaren. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door Afnemer is slechts mogelijk met medewerking van BioTech Silicates B.V..

12.7 Indien de klachten van Afnemer, mede gelet op het hierboven bepaalde, gegrond zijn, maar het binnen redelijke termijn herleveren van de zaak of dienst niet mogelijk is, is BioTech Silicates B.V. gerechtigd een zaak of dienst van de dichtstbijzijnde soort te leveren dan wel een redelijke prijsreductie toe te passen. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door Afnemer is slechts mogelijk met medewerking van BioTech Silicates B.V..

Artikel 13 – Retourzendingen

13.1 Afnemer heeft het recht de afgeleverde zaken binnen zeven werkdagen na de feitelijke aflevering zonder opgaaf van redenen te retourneren, zonder dat Afnemer een boete is verschuldigd. In dat geval dient Afnemer de zaken onbeschadigd en ongebruikt terug te sturen op de manier zoals beschreven op de website. Afnemer heeft in dat geval recht op kosteloze teruggaaf van het bedrag dat door Afnemer is betaald in verband met de retourzending. Teruggaaf van het betaalde bedrag zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden, maar in ieder geval binnen dertig dagen na de retourzending. Het in dit lid bepaalde geldt alleen bij overeenkomsten met consumenten.

13.2 De verzendkosten bij retourzendingen zijn voor kosten van Afnemer.

13.3 Retourzendingen geschieden voor rekening en risico van Afnemer.

13.4 BioTech Silicates B.V. is gerechtigd te laat verstuurde en/of kennelijk ongegronde retourzendingen, alsmede retourzendingen waarvan de kosten niet zijn vooruitbetaald, te weigeren.

13.5 Slaat BioTech Silicates B.V. de te laat verstuurde geretourneerde zaken op of trekt zij zich die zaken op andere wijze aan, dan geschiedt dat voor rekening en risico van Afnemer. Uit deze maatregelen kan nimmer een goedkeuring of aanvaarding van de retourzending worden afgeleid.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid en Garantie

14.1 Bij tekortkomingen, voorvallend binnen een rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is BioTech Silicates B.V., behoudens haar opzet of grove nalatigheid, niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, zaakschade, personenschade of welke andere schade dan ook, die direct of indirect, voor Afnemer en/of derden mocht ontstaan. BioTech Silicates B.V. is hooguit verplicht de zaak of dienst opnieuw te leveren, dan wel, indien levering redelijkerwijs niet meer mogelijk is, een redelijke prijsreductie toe te passen.

14.2 Iedere aansprakelijkheid van BioTech Silicates B.V. is beperkt tot de schade die als mogelijk gevolg van de tot vergoeding verplichtende handeling voorzienbaar was met als maximum het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt.
Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door BioTech Silicates B.V. voor de desbetreffende zaak of het desbetreffende geval gefactureerde netto factuurbedrag.

14.3 Onverminderd hetgeen elders in deze algemene voorwaarden is bepaald, is BioTech Silicates B.V. voor zaken en/of diensten die zij van derden heeft betrokken, nimmer verder aansprakelijk dan voor zover deze derden jegens BioTech Silicates B.V. aansprakelijk zijn en verhaal bieden.

14.4 BioTech Silicates B.V. is niet aansprakelijk indien Afnemer de schade niet prompt en binnen 5 dagen nadat zij deze heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren, schriftelijk aan BioTech Silicates B.V. heeft gemeld.

14.5 BioTech Silicates B.V. bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Afnemer kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

14.6 Onverminderd hetgeen overigens in dit artikel en deze algemene voorwaarden is bepaald, dienen voorts eventuele (rechts-)vorderingen op straffe van verval uiterlijk 1 jaar na oplevering van de prestatie in rechte aanhangig te zijn gemaakt.

14.7 BioTech Silicates B.V. geeft geen garantie dat eventuele lichamelijke of geestelijke klachten verminderen of verdwijnen door het gebruik van de producten van BioTech Silicates B.V..

Artikel 15 – Vrijwaring

15.1 Afnemer zal BioTech Silicates B.V. volledig vrijwaren voor elke vorm van aansprakelijkheid die jegens derden op BioTech Silicates B.V. zou kunnen rusten met betrekking tot door BioTech Silicates B.V. geleverde zaken of verrichte diensten, voor zover die aansprakelijkheid krachtens deze voorwaarden niet op BioTech Silicates B.V. rust.

Artikel 16 – Overmacht

16.1 Onder overmacht (“niet-toerekenbare tekortkoming”) wordt te dezen verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke, eventueel onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door Afnemer niet (meer) van BioTech Silicates B.V. kan worden verlangd.

16.2 Onder overmacht van BioTech Silicates B.V. wordt in ieder geval verstaan: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van BioTech Silicates B.V., brand, sabotage,  overheidsmaatregelen, computer- en telefoonstoringen bij BioTech Silicates B.V., ongebruikelijke prijsstijgingen, problemen bij toeleveranciers, vervoerders en onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en/of andere natuurrampen, alsmede wanprestatie (“toerekenbare tekortkoming”) door hulppersonen van BioTech Silicates B.V. of Afnemer, waardoor BioTech Silicates B.V. haar verplichtingen jegens Afnemer niet (meer) (tijdig) kan nakomen.

16.3 Indien zich een situatie van overmacht voordoet, kan BioTech Silicates B.V. de uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel de overeenkomst definitief ontbinden. Afnemer kan dat ook, maar eerst nadat BioTech Silicates B.V. 30 dagen na ingebrekestelling haar verplichtingen niet is nagekomen. Bij ontbinding in geval van overmacht is BioTech Silicates B.V. geen schadevergoeding verschuldigd.

16.4 BioTech Silicates B.V. kan betaling vorderen voor de prestaties die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht vóórdat van de omstandigheid, welke overmacht oplevert, is gebleken.

16.5 BioTech Silicates B.V. kan zich ook op overmacht beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert, intreedt nadat haar prestatie geleverd had moeten zijn.

Artikel 17 – Export

17.1 Indien Afnemer de Producten gaat exporteren zal afnemer aan alle (Export)wetten voldoen. Afnemer zal (1) geen Producten exporteren naar enig land in strijd met enige Exportwet, en (2) geen Producten exporteren naar een land waarvoor een exportvergunning of een andere overheidsgoedkeuring is vereist, zonder dat Afnemer eerst over alle noodzakelijke vergunningen of andere goedkeuringen beschikt. Afnemer garandeert dat zij zich niet bevindt in, onder controle staat van, de nationaliteit bezit van of ingezetene is van enig land waarnaar export van Producten verboden is door een Exportwet.

Artikel 18 – Intellectuele eigendom en auteursrechten

18.1 Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt BioTech Silicates B.V. zich de rechten en bevoegdheden voor die BioTech Silicates B.V. toekomen op grond van de Auteurswet.

18.2 Het is Afnemer niet toegestaan veranderingen in de door BioTech Silicates B.V. geleverde zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

18.3 De in het kader van de overeenkomst eventueel door BioTech Silicates B.V. tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van BioTech Silicates B.V., ongeacht of deze aan Afnemer of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

18.4 Alle door BioTech Silicates B.V. eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de Afnemer te worden gebruikt en mogen niet door Afnemer zonder voorafgaande toestemming van BioTech Silicates B.V. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 19 – Rechtsvorderingen, toepasselijk recht en geschillen

19.1 Alle rechtsbetrekkingen tussen partijen zijn uitsluitend onderworpen aan het Nederlandse recht.

19.2 De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige andere bestaande of toekomstige regeling inzake koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

19.3 Alle geschillen die tussen partijen mochten ontstaan zullen, zulks ter (vrije) keuze van BioTech Silicates B.V., bij uitsluiting worden beslecht door de Rechtbank in een door BioTech Silicates B.V. aan te geven plaats.

© Life Rhythm 2014